Följ Ticket Privatresor AB

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 april 2006

Evenemang

06
APR
Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77, Stockholm
 
Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 april 2006, kl 18:00, på Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77, Stockholm DELTAGANDE PÅ STÄMMAN För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare dels vara registrerade i eget namn (ej förvaltarregistrerade) i den av VPC AB förda aktieboken den 31 mars 2006, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 3 april 2005. Anmälan om deltagande till stämman sker per brev till Ticket Travel Group AB (publ), Box 151, 131 08 Nacka (märkt ”Årsstämma"), per telefon 08-702 66 00, per fax 08-642 04 40 eller via e-post till ticket@ab.se. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, personnummer, eventuella biträden (dock högst två) samt registrerat aktieinnehav uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas till ovan nämnda adress före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos banks notariatavdelning eller hos fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 31 mars 2006. Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING På årsstämman kommer följande ärenden att behandlas: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av framlagd dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005. 8. Verkställande direktörens anförande. 9. Beslut om: a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 12. Val av styrelseledamöter. 13. Val av styrelsens ordförande. 14. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 15. Förslag till inrättande av valberedning. 16. Styrelsens förslag till fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 17. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Valberedningen består av valberedningens ordförande Caroline af Ugglas (företrädande Livförsäkringsbolaget Skandia), Jon Risfelt (styrelsens ordförande), Ulf Fältén (företrädande Ulf Fältén, Lena Böös samt Bertil Leek), Theodor Dalenson (företrädande Nove Capital Fund) samt Henrik Strömbom (företrädande Eskil Johannesson med familj). Valberedningen har utsetts enligt av 2005 års bolagsstämma fastlagda riktlinjer och kommunicerades via pressmeddelande och på bolagets hemsida den 28 september 2005. Valberedningen har arbetat aktivt under hösten och vintern. Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att advokat Jan Rynning utses till ordförande vid bolagsstämman. Utdelning (punkt 9 b) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna med 0,34 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 11 april 2006. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg den 18 april 2006. Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10), fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 11), val av styrelseledamöter (punkt 12) och val av styrelsens ordförande (punkt 13) På grund av under senare tid inträdda förändringar i bolagets ägarstruktur behöver valberedningen ytterligare tid för att färdigställa sina förslag avseende dessa punkter. Valberedningen avser att genom ett särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida www.ticket.se offentliggöra sina förslag avseende dessa punkter i god tid före årsstämman. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsens förslag innebär i huvudsak en anpassning av bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i kraft den 1 januari 2006. §5 föreslås få följande lydelse: ”Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Alla aktier har lika rätt.” §6 föreslås få följande lydelse: ”Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Dessa ledamöter utses årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.” §7 föreslås få följande lydelse: ”Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.” §8 föreslås få följande lydelse: ”Kallelse med mera Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. I vissa i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) angivna fall skall kallelse dessutom skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 15:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. För att aktieägare skall få medföra högst två biträden på bolagsstämman måste aktieägaren anmäla antalet biträden till bolaget på sätt och tid som anges i föregående stycke rörande aktieägares egen anmälningsplikt.” §9 föreslås få följande lydelse: ”Bolagsstämma Bolagsstämma skall hållas i Nacka kommun eller Stockholms kommun. Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser. Årsstämma skall hållas en gång årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. val av ordförande vid stämman; 2. upprättande och godkännande av röstlängd; 3. godkännande av framlagd dagordning; 4. val av en eller två justeringsmän; 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 8. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter; 9. val av styrelseledamöter samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag; 10. annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.” §11 föreslås få följande lydelse: ”Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.” Förslag till inrättande av valberedning (punkt 15) Valberedningen har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman att besluta enligt följande avseende valberedningsarbetet för verksamhetsåret 2006/2007: 1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie årsstämma 2007 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de fyra största ägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan nästkommande ägare i storleksordning beredas plats i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. Styrelsens förslag till fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att ersättningar skall fastställas av ett särskilt ersättningsutskott inrättat inom styrelsen, att kriterierna därvid skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation samt att ersättningen skall bestå av följande delar: - fast grundlön - rörlig resultatbaserad ersättning - pensionsförmåner - övriga förmåner och avgångsvillkor ÖVRIGT Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de angivna som de på stämman företrädda aktierna. Kopior av årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelser, styrelsens fullständiga förslag till beslut om utdelning (punkt 9 b) jämte ett motiverat yttrande därtill samt styrelsens förslag till ny bolagsordning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Värmdövägen 84 i Nacka från och med torsdagen den 23 mars 2006 och kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ticket.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman. Valberedningens förslag avseende punkterna 10-13 kommer att offentliggöras genom ett särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida www.ticket.se i god tid före årsstämman. Efter stämman bjuds bolagets aktieägare på en enkel buffé. Nacka i mars 2006 Ticket Travel Group AB (publ) Styrelsen För information: Styrelseordförande Jon Risfelt, +46(0)734 33 32 Ticket är ett detaljhandelsföretag som säljer privatresor från samtliga ledande charter- och researrangörer samt flyg- och hotellbolag. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge i ca 90 butiker, via telefon och Internet. Tickets försäljning uppgår till cirka 3 miljarder kronor och bolaget har cirka 400 årsanställda. Ticket-aktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://ticket-privatresor.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.